באלו מקרים מומלץ לערוך צוואה?
1. אתם מעוניינים לחלק את הרכוש בצורה שונה מזו הקבועה בחוק הירושה. כך למשל בעוד שעפ"י חוק הירושה בן / בת הזוג זכאים למחצית העיזבון בעוד הילדים מתחלקים בחלקים שווים בחצי השני הרי עפ"י הצוואה אתם יכולים לקבוע כי בן/בת הזוג ירשו הכל ורק לאחר ששני בני הזוג כבר אינם בחיים- ייהנו הילדים מכל העיזבון (אם עוד יישאר משהו)
2. אתם מעוניינים לחלק את הרכוש באופן שכל יורש יקבל מנה ספציפית ומוגדרת בעיזבון: למשל ילד אחד יקבל את הדירה במגדל בתל אביב והשני את החתול הג'ינג'י.
3. אתם מעוניינים שחלק מהיורשים החוקיים לא יקבלו חלק בירושה. (למשל הילד הסורר שלא הקשיב להוריו והלך ללמוד תיאטרון)
4. אתם מעוניינים שיורשים נוספים , שאינם היורשים החוקיים עפ"י חוק הירושה יקבלו חלק בעיזבון. למשל תוכלו לצוות חלק בעיזבון ל-"צער בעלי חיים".
5. אתם מעוניינים להסדיר חלוקת עיזבון בנוגע לידוע/ ידועה בציבור או ילדיו/ ילדיה
6. התגרשתם ואתם מעוניינים למנות מנהל עיזבון שינהל את עיזבונו של ילדיכם המשותף עד הגיעו לגיל 18 או גל אחר כלשהו.


מהן הדרכים לעריכת צוואה?
1. צוואה בכתב עפ"י סעיף 18 לחוק הירושה- זוהי צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה (אין צורך בעדים או באימות נוטריוני)
2. צוואה בעדים עפ"י סעיף 20 לחוק הירושה – זוהי צוואה הנחתמת ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים המאשרים על גבי הצוואה כי המצווה חתם בפניהם מרצונו החופשי. צוואה זו חייבת להיות בכתב והעדים חייבים להיות בגירים וכשירים מבחינה משפטית ובשום פנים ואופן לא להיות חלק מהיורשים.
3. צוואה בפני רשות עפ"י סעיף 22 לחוק הירושה- זוהי צוואה הנחתמת ע"י המצווה בפני שופט, רשם בהמ"ש, חבר בית דין דתי, רשם לענייני ירושה או נוטריון וכרוכה בתשלום אגרה.
4. צוואה בעל פה (שכיב מרע) עפ"י סעיף 23 לחוק הירושה- זוהי צוואה שחייבת להיעשות רק בנסיבות בהן המצווה רואה את עצמו , בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות ורק במקרה בו אין למצווה יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת החלופות האחרות. צוואה זו נעשית בפני שני עדים המחויבים לרשום את דברי המצווה בזיכרון דברים ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה מהר ככל שאפשר. חשוב לדעת- כי צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עדיין בחיים.


מהם הפרטים שהצוואה חייבת לכלול?
1. פרטי המצווה (שם ות.ז.)
2. פרטי היורשים (שם ות.ז. )
3. תאריך חתימת הצוואה
4. מקום חתימת הצוואה
5. חתימת המצווה (מומלץ על גבי כל עמוד)

וכמובן- מהן הוראות חלוקת העזבון: למי, כמה, איך...


מהי צוואה הדדית?
צורת צוואה שבני הזוג יכולים לערוך באותה העת (בשני מסמכים או במסמך אחד) מתוך הסתמכות הדדית של בני הזוג על הצוואות שכ"א מהם עורך. לעומת צוואה "רגילה" שהמצווה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת הרי שקיימות מגבלות שקבועות בחוק לאפשרויות הביטול של צוואה הדדית. כך למשל כאשר אחד מבני הזוג מעוניין לבטל את צוואתו- עליו להודיע על כך בכתב לבן הזוג השני ובמקרה זה שתי הצוואות תהיינה בטלות בעוד שבמקרה שאחד מבני הזוג כבר נפטר אין באפשרותו של בן הזוג הותר בחיים לבטל את צוואתו אלא אם כן יסתלק מחלקו בעיזבון המנוח ואם העיזבון כבר חולק, על בן הזוג להשיב לעיזבון את כל אשר ירש לפי הצוואה ההדדית.


מיהו מנהל עיזבון?
מנהל עיזבון הוא אדם הממונה ע"י בית המשפט בהתאם לבקשת יורש או נושה או האפוטרופוס הכללי או היועץ המשפטי לממשלה ותפקידו כשמו הוא- לנהל את העיזבון.
מנהל העיזבון מאתר נכסים השייכים לעיזבון, מכנס ומנהל אותם, מסלק חובות ולמעשה פועל עפ"י דין או בהתאם להוראות הצוואה במטרה לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים.


אדם נפטר- כיצד יש לפעול לצורך חלוקת עיזבון ?
1. במקרה בו המנוח לא הותיר צוואה- יש להגיש בקשה לצו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה ולהמתין כחודשיים -שלושה למתן הצו. בבקשה יש לפרט את כל היורשים עפ"י דין , את כתובתם, כשרותם, ואת חלקם בעיזבון.
2. במקרה בו המנוח הותיר צוואה- יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה ולהמתין כחודשיים- שלושה למתן הצו. במקרה בו תוגש התנגדות לצו קיום צוואה- ההליך עובר לבית המשפט וימשיך להתנהל כהליך משפטי לכל דבר ועניין.


מהי התנגדות לצוואה וכיצד מגישים אותה?
כל צוואה ניתנת לתקיפה באמצעות הגשת התנגדות לצוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה ובמקרה זה מועברת באופן אוטומטי לבית המשפט שם המתנגד יצטרך לשכנע את השופט שיש לקבל את התנגדותו ולפסול את הצוואה ובמקרה זה יכול להיות שצוואה קודמת תקבל תוקף ואם אין צוואה קודמת – יחולק העיזבון בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה.
העילות העיקריות לפסילת הצוואה במסגרת "ההתנגדות" קבועות בחוק והינן כדלקמן:
1. המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה בשעת עריכתה (למשל המנוח היה חולה דמנציה, הכרה מעורפלת וכיו"ב)
2. המנוח לא היה מודע להיקף רכושו בשעת עריכת הצוואה באופן המצביע על כך שלא היה כשיר
3. המנוח היה תחת השפעה בלתי הוגנת של מי מהיורשים (למשל כאשר אחד מיורשי המנוח פעל לניתוק קשריו עם יורשים אחרים)
4. היתה מעורבות יתר של מי מהיורשים בעריכת הצוואה (אחד מיורשי המנוח היה נוכח בעת חתימת הצוואה)


מה עושים לאחר קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה?
לאחר קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה על היורשים לפנות לכל הבנקים , קרנות, קופות גמל וכל המוסדות בהם מתנהלים כספי העיזבון ולדאוג לחלוקתם בין היורשים עפ"י דין או עפי הוראות הצוואה.
מאחר והיקף העיזבון לא תמיד ידוע ליורשים ניתן להיעזר באתר "הר הכסף" כדי לאתר קרנות, קופות גמל, ביטוחים וכיו"ב, וכן לפנות באופן ייזום לבנקים השונים כדי לאתר חשבונות בנק.
כמו כן על היורשים להעביר על שמם את כל זכויות המקרקעין שמהוות חלק מהעיזבון ולצורך כך עליהם להגיש בקשות מתאימות לכל המוסדות בהם מתנהל הרישום הרלוונטי.
חשוב לזכור כי בשנים האחרונות הצווים נשלחים באופן מקוון ואוטומטי לכל המערכת הבנקאית וללשכת רישום מקרקעין כך שאין צורך לאחוז בצווים מודפסים מקוריים (כפי שהיה נהוג פעם)