הנושא של "עריכה והפקדה של יפוי כוח מתמשך" מוסבר היטב   באתר של משרד המשפטים ואני מאוד ממליצה לבקר בו. לחץ כאן>>:


כמו כן אבהיר בקצרה על מה מדובר:

רקע:
בשנת 1962 נחקק חוק הכשרות והאפוטרופסות המאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם (בגיר) בשני מצבים, הראשון: כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו"
השני: כשמדובר ב"פסול דין" – מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו", ז.א. לא מסוגל לדאוג לענייניו.
עד שנת 2016 –אפוטרופוסות היה המנגנון היחיד שהופעל במקרים בהם אדם הוכרז כלא כשיר או פסול דין ולצורך מינוי אפוטרופוס נדרש הליך משפטי שמעורבים בו האפוטרופוס הכללי, שירותי הרווחה, בית המשפט , רופאים מומחים פסיכיאטרים וגורמים רלוונטיים אחרים.
במרץ 2016 תוקן החוק ונקבעו הסדרים חדשים אשר בחלקם החליפו את האפוטרופסות ובין היתר נקבע הסדר שנקרא "ייפוי כוח מתמשך" שמטרתו לאפשר לאדם עם מוגבלויות לבטא את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו.

מהו ייפוי כוח מתמשך?
יפויי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר לקבוע כיצד ייראו חייו ועל ידי מי יטופלו ענייניו (רכושו, גופו) בעתיד - במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו או להביע את רצונו. כמובן שזה בתנאי שהאדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

למה חשוב לערוך יפויי כוח מתמשך?
כדי לקבוע מראש, עוד בשלב בו האדם עדיין מבין ומסוגל לקבל החלטות- כיצד ייראו חייו ועל ידי מי יטופלו בעתיד ענייני הרכוש והגוף שלו - במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בהם בעצמו או להביע את רצונו.
למשל במקרים של : תאונה קשה, מחלת זקנה/ דמנציה, מוגבלות נפשית וכיו"ב - כשאנשים מאבדים את היכולת לקבל החלטות או להביע את רצונם - רצוי מאוד שיהיה מישהו שהוסמך על ידם מבעוד מועד שייעשה זאת במקומם ולמעשה ימלא את רצונם בין אם ייעשה זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובין אם יפעל עפ"י הנחיות מקדימות שנקבעו מראש.

מיהם בעלי התפקידים בייפוי כוח מתמשך?
ממנה - האדם שממנה מיופה כוח לטפל בענייניו במידה ולא יהיה כשיר
מיופה כוח - האדם שמתמנה להיות מיופה כוח של האדם במידה והוא לא כשיר
מיודע לצורך הפעלת יפויי כוח - האדם שהממנה מחליט שיש ליידע אותו לפני הפעלת יפויי הכוח
מיודע לצורך הליך מסוים/ במועד מסוים- האדם שהממנה מחליט שיהיו מיודע לגבי הפעלת הליך / מועד מסוים

מי יכול להיות ממנה בייפוי כוח מתמשך?
כל אדם שהוא בגיר וכשיר (תושב ישראל) ושמבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך. אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות מסוימת (לדוגמא: מוגבל ראיה, שמיעה, שכלית)- ניתן להנגיש את המסמך.
מיהו אדם כשיר: כל אדם שהוא כשיר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשירות זו בחוק או בפס"ד של בהמ"ש.
-תפקידו של העו"ד / רופא/ עו"ס/ פסיכולוג בהקשר לקביעת הכשירות מתמצה בלעורר את השאלות ולבחון: יכולתו של אדם להבין ולהעריך את המידע, לשקול סיכונים ותועלת באופציות הקיימות, לבטא בחירה / העדפה.

מי יכול להיות מיופה כוח?

ככלל כל אדם שהוא בגיר וכשיר בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק. (למשל לא ניתן למנות אדם אחד לשמש מיופה כוח עבור יותר מ-3 ממנים אא"כ הם בני משפחתו או לא ניתן למנות פושט רגל להיות מיופה כוח לענייני רכוש).
ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון ולכן הממנה מחליט מראש וקובע בייפוי הכוח מיהו האדם הקרוב אליו או איש מקצוע המהימן עליו שהוא סומך עליו לצורך מילוי רצונו במקרה ולא יוכל לממש אותו בעצמו.
מיופה הכוח חייב להסכים למלא את התפקיד ולצורך כך עליו לדעת מה כתוב בייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עו"ד.

מה חשוב ומומלץ בבחירת מיופה כוח?
-מומלץ למנות לתפקיד מיופה הכוח אדם שאתם סומכים עליו, מאמינים בו, בטוחים שיפעל כמיטב יכולתו כדי לממש את רצונכם.
-מומלץ שמיופה הכוח יהיה בעל יכולת לנהל את עניינכם .
-חשוב להדגיש שהבחירה במיופה הכוח צריכה להיות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו.
-חשוב לשקול האם: התקשורת ביניכם טובה, האם מיופה הכוח מכיר אותכם היטב ויידע מה יכול להיות רצונכם הגם שזה לא יהיה מפורט ומוגדר בייפוי הכוח, האם אתם סומכים עליו שהוא יפעל לטובתכם, האם הוא מבין את רצונותיכם ובחירותיכם, האם הוא עצמו מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי תפקידו וכיו"ב.

מי לא יכול עפ"י החוק להיות מיופה כוח? דוגמאות:
- אדם שכבר משמש מיופה כוח עבור -3 ממנים אא"כ הם בני משפחתו
- אדם שהוכרז פושט רגל לא יכול להיות מיופה כוח לענייני רכוש
- אדם שנקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור
- אדם שאינו כשיר ומונה לו אפוטרופוס
- אדם שלגביו נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך
- אדם שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום- למשל עו"ד או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך
- אדם שמספק לממנה מגורים או טיפול רפואי תמורת תשלום, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אא"כ זה קרוב משפחה)

האם אפשר למנות מספר מיופיי כוח?
קיימות מספר אפשרויות למנוי מיופה כוח יחיד או מספר מייפויי כוח:
אפשר למנות מיופה כוח יחיד אך במקרה זה מומלץ למנות מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו.
אפשר ואף מומלץ למנות מספר מיופיי כוח ולקבוע מראש כיצד יפעלו: במשותף או בנפרד, ביחד או לפי סדר מסוים וכיו"ב. אומנם למיופה כוח אחד קל יותר לפעול ולקבל החלטות אך עם מינויו יפקע (למשל עקב פטירתו או משום שעינו מעוניין בתפקיד) ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף. לכן כדאי למנות לפחות שניים שלמקרה שמינויו של הראשון יפקע – יהיה לו מחליף. אם ממנים מספר מיופי כוח- רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולקבוע האם יפעלו "ביחד או לחוד" או שפעולה של אחד מהם טעונה הסכמת השני או שייקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע.
-מומלץ לקבוע מראש האם כל אחד ממיופי הכוח יוסמך לפעול בכל העניינים או שכל מיופה הכוח יוסמך לעניינים מסוימים
-מומלץ גם לקבוע מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

מהו תפקידו של מיופה הכוח?
לפעול על פי הנחיות הממנה כפי שהן מפורטות בייפוי הכוח המתמשך.
על מיופה הכוח לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין או בפני בעל מקצוע ביפויי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן יפויי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרה בו ההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית, או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה- אסור למיופה הכוח לפעול על-פיה ועליו לפנות לבהמ"ש לקבלת הוראות.

האם מיופה הכוח יקבל שכר?
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי יופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר ובמקרה זה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

האם קיים פיקוח על תפקודו של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך?
קיימים מספר מנגנוני פיקוח ואיזון שנקבעו בחוק שתפקידם לוודא:
- שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ורצון חופשי תוך הבנה מלאה של תוצאותיו
- שמייפה הכוח פועל בהתאם לסמכויותיו עפ"י ייפוי הכוח ולא עושה בו שימוש לרעה.
ישנם מנגנוני פיקוח נקבעו בחוק ויכולים גם יכולים להיקבע ע"י הממנה עצמו בהתאם לרצונו ונסיבות חייו.
כך למשל הממנה יכול לקבוע מי יהיו האנשים המיודעים שיקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח על פעילותיו והחלטותיו או שמיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת דוחות.

מיהו אדם "מיודע" לצורך ייפוי כוח מתמשך?
ניתן למנות מיודע (מיודעים) לצורך הפעלת יפויי כוח, קרי אדם שהממנה מחליט שיש ליידע אותו לפני הפעלת יפויי הכוח ואפשר למנות מיודע (מיודעים) לצורך הליך מסוים/ במועד מסוים- האדם שהממנה מחליט שיהיה מיודע לגבי הפעלת הליך / מועד מסוים.
באופן כללי - "אנשים מיודעים" יקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או הפעולות שביצע בעיקר לצורכי פיקוח.

אילו יפויי כוח מתמשכים קיימים?
ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים (כולל צרכים גופניים, נפשיים, חברתיים ורפואיים אך לא רכושיים) ומתייחס לנושאים כגון:
-טיפול ברווחה ובאיכות חיים
-סיפוק צרכים יום -יומיים (מזון, ביגוד)
-שמירה על אורח חיים תרבותי / דתי, שיתוף בקהילה (חוגים, מועדון)
- בחירה ואחזקה של מקום המגורים והתאמתו לצרכים
- דאגה לתעסוקה, לימודים ושיקום
- טיפול בענייני בריאות (מעקב רפואי, בחירת מטפל)
(ניתן לחתום רק בפני עו"ד)

ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד מתייחס לעניינים רפואיים בלבד, כגון:
- עניינים הנוגעים לטיפול רפואי , מעקב רפואי, בחירת איש מקצוע
ישנם עניינים מסוימים שלגביהם יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ואף לחתום בפניו.
(יכול להיחתם גם בפני רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג)

יפויי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לעניינים כגון:
- טיפול בנכסים, כספים התחייבויות
- ניהול חשבונות בנק/ תקציב
- אופן השקעות הכספים
- ניהול נכסי נדל"ן או עסק
- מיצוי זכויות בגופים שונים
- רכוש עתידי שצפוי להתקבל אצל הממנה (למשל ירושה, פיצויים וכיו"ב).
- קביעת תשלומים מיוחדים לילדים / נכדים (למשל "מתנה לימי הולדת, חגים, מימון לימודים לנכד, חתונה וכיו"ב)
(ניתן לחתום רק בפני עו"ד)

האם מיופה הכוח יפעל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי או עפ"י הנחיות מקדימות?
הממנה יכול לפרט בייפוי הכוח מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות" . הנחיות אלו ידריכו וינחו את מיופה הכוח לגבי רצונן וההחלטות שהיה רוצה שיקבל מיופה הכוח בבוא העת במקרה הצורך. (קיים טופס ייעודי שניתן לרשום בו עד 8000 תווים) אם כי ניתן לצרף הרחבה)
הממנה יכול גם לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות בכל העניינים (או בחלקם) ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות. במקרה זה מיופה הכוח יצטרך להבין את רצונו העכשווי או מה היה רוצה שיקרה באם היה יכול להביע את דעתו.
ייפוי כוח מתמשך יכול להיות לכלל ענייניו האישיים של הממנה (כולל רפואיים ורכושיים) ויכול להתייחס רק לחלקם.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?
יפויי כוח מתמשך בכל העניינים חייבים לערוך באמצעות עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי בעוד שעל יפויי כוח מתמשך רפואי אפשר לחתום בפני בעל מקצוע אחר (רופא, אח, עו"ס).
ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, של מיופה הכוח ושל עורך הדין וייחתם אלקטרונית על ידי העורך דין.

איך מפקידים יפויי כוח מתמשך?
חובה להפקיד את יפויי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת ע"י עוה"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי ע"י הממנה.
הפקדת ייפוי כוח- זה תנאי לכניסתו לתוקף.
ייפוי כוח רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם אלא בפני רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג, חייב להיות מופקד באופן אישי ע"י הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי. בסוף הטיפול תשלח הודעה לממנה עם העתק לעו"ד על אישור (או על דחיה) של בקשת ההפקדה.
ממועד הפקדת יפויי הכוח המתמשך ועד לכניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את יפויי הכוח בשל שינוי נסיבות או טעם אחר.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?
ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר האדם לא מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם העניינים שנכללו בייפוי הכוח זאת בהתאם לתנאים שנקבעו מראש בייפוי הכוח.
החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח אך בהחלט יכול להיות שיהיה צורך בהפעלת שיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב אליכם אשר יכולים על סמך היכרותכם כי הגיע השלב להפעיל את הייפוי כוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או עפ"י חוות דעת מומחה.
במקרה שמתקיימים התנאים לכניסת ייפוי כוח לתוקף- על מיופה הכוח לתת הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים .
מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.
לאחר קבלת ההצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף וגם ישלח הודעה לאדם המיודע (אם נקבע).

האם אפשר לבטל או לשנות ייפוי כוח מתמשך?
ניתן לבטל ולשנות בכל עת כל עוד לא התקיימו התנאים להפעלתו וייפוי הכוח עוד לא נכנס לתוקף.
החוק קובע עילות לביטול או לפקיעת ייפוי הכוח המתמשך.
ביטול / שינוי מתבצעים באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש.

האם אפשר לכלול ביפוי כוח מתמשך הוראות עפ"י חוק החולה הנוטה למות?
בייפוי כוח מתמשך אין לתת הוראות עפ"י חוק החולה הנוטה למות.
באתר משרד הבריאות יש הנחיות מדויקות כיצד יש למלא את הטפסים.
הוראות הנוגעות להנחיות מקדימות לא יחולו על מתן הנחיות למיופה הכוח בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.