מידע שימושי>הפרת חוזה>
   

מבוא

התחום של חוזים והסכמים מכוסה על ידי מספר חוקים, כגון: חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א- 1970, חוק החוזים האחידים התשמ"ג – 1982, ועוד חוקים ספציפיים כגון: חוק מכר (דירות)  התשל"ג – 1973, חוק המקרקעין התשכ"ט – 1969,ובאמצעות פסיקה ענפה רבת שנים.

חוק החוזים (חלק כללי)  מגדיר דרכי התקשרות בין הצדדים, דרכי ביטול, וכן קובע כי חוזה יכול להיווצר הן בכתב, הן בעל-פה, והן על בסיס התנהגות.

בנוסף חוק החוזים (חלק כללי) מגדיר (באופן מתומצת ביותר) התנהגויות, פעולות ומחדלים שונים, הנחשבים להפרת חוזה, קובע עילות תביעה, ואת התרופות (תרופות בשל הפרת חוזה), להם זכאי צד לחוזה שנפגע מהפרה.

עילות התביעה העיקריות הקיימות במקרים של הפרת חוזה הינן: מרמה, הטעיה, עושק, כפיה, ניהול מו"מ לפני החתימה על החוזה שלא בתום לב, ביצוע החוזה שלא בתום לב,  וכיו"ב.

ראה/י התייחסות ספציפית להפרות חוזה בנושאים הבאים:

מכירת / רכישת דירת מגורים

ליקויי בניה בדירות חדשות

מה עליך לעשות במקרה של הפרת הסכם?

יש לאסוף את כל המסמכים והראיות הנוגעים להפרה: החוזה, עדויות להפרה וכיו"ב, ולהציגם לעורך הדין או לאיש מקצוע אחר (כגון מגשר), אשר מייצג אותך בהליכים משפטיים או בהליכי גישור.

למי פונים ?

לעורך דין

כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום של דיני חוזים. עורך דין המתמחה בתחום מיוחד ומסובך זה מכיר היטב את החוקים על כל תיקוניהם האחרונים, מעודכן בפסיקה החדשה (המתעדכנת חדשות לבקרים), בעל ידע בתחום של  דיני חוזים ובעל ניסיון בייצוג לקוחות בעסקאות שהסתבכו.

חשוב מאוד לקבל המלצות לגבי עורכי דין העוסקים בתחום, וכן חשוב  להתרשם באופן אישי מעורך הדין המועמד לייצג אותך בעסקה (הפגישה הראשונה עם עורך הדין אמורה להיערך ללא תשלום).

הערות חשובות

        רק עורך דין רשאי לייצג אותך בתביעה בבית המשפט (למעט בתביעות קטנות).

        קיימות חברות שונות לייעוץ משפטי, אולם רק עורך דין מורשה רשאי לקבל שכר טרחה עבור שירות וייעוץ

      משפטי, ורק עורך דין נושא באחריות מקצועית לשירות וייעוץ משפטי שניתן על-ידו.

 
האם כדאי לפנות מיידית לבית המשפט?

אפשרי, אך לא מומלץ לרוץ מיד לבית המשפט. ההליך המשפטי ארוך מייגע ויקר, ומחלוקות רבות נפתרות בדרכי שלום ללא פניה לערכאות משפטיות. לפיכך רצוי בשלב ראשון לפנות בכתב באופן עצמאי ו/או באמצעות עורך הדין המייצג אותך, לצד השני, ולהתריע כי הינך רואה בהתנהגותו הפרת חוזה, וכי הינך דורש כי יתקן את ההפרה לאלתר. חשוב לציין כי במידה ולא יעשה כן, הינך עומד לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותך על פי החוזה והחוק.

רק במקרה שפנייתך לא שינתה את התנהגות הצד השני ולא נותרה ברירה אחרת, יש להגיש תביעה בבית המשפט נגד מפר החוזה ולדרוש אכיפת החוזה, או ביטולו, או פיצויים וכל יתר התרופות המוגדרות בחוק.

משך ההליך

במקרה של מו"מ ללא פניה לערכאות, העניין אינו מוגבל בזמן, אך לא כדאי למשוך אותו  עקב סכנת התיישנות.

במקרה של פניה לערכאות עלולים ההליכים להימשך אף מספר שנים, אם כי לרוב הם מסתיימים לאחר חצי שנה עד שנתיים.

עד מתי יש להגיש את התביעה?

בחוק ההתיישנות תשכ"ח – 1968 קבועים מועדים להגשת תביעה על הפרת הסכם ו/או תביעות מקרקעין. עפ"י חוק ההתיישנות תשי"ח – 1958 ככלל תקופת ההתיישנות היא 7 שנים. התקופה שבה ניתן להגיש תביעה בעניין מקרקעין היא 15 שנה ואם הדירה כבר נרשמה והזכויות הועברו באופן פורמלי ע"ש הקונים אז תקופת ההתיישנות היא  25 שנה וזאת כמובן בכפוף לסייגים וחריגים הקבועים בחוק. בכל מקרה על מנת שלא לפספס את מועדי ההתיישנות מומלץ להיוועץ בעורך דין. 

באיזה בית משפט תובעים?

התשובה לשאלה זו תלויה במספר גורמים:

1. כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984,  ויש להביא בחשבון מקום עריכת ההסכם, מקום הפרת החוזה וכיו"ב.

2.הכללים לפיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב), קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984. בהתייחס לתביעות בגין הפרת הסכם תקבע ערכאת שיפוט לפי שווי התביעה: בתביעות בהן הפיצוי הנתבע עומד על סכום הנמוך מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום. בסכום הגבוה  מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.

3.  תביעה על סכום הנמוך מ- 30,000 ש"ח תוגש לבית המשפט לתביעות קטנות לפי כללי מקום שיפוט כאמור בסעיף 1. 

4. כל צד רשאי  (אם כי לא תמיד מומלץ), להגיש ערעור על פסק הדין.  ערעור על פסק דין של בית משפט שלום יוגש לבית המשפט המחוזי, ואילו על פסק דין של בית המשפט המחוזי יוגש הערעור לבית המשפט העליון.

מהו הסעד או הפיצוי המגיע לך?

במקרה של הפרת חוזה, מטרת החוק לנסות להתחקות אחר רצונם וכוונתם של  הצדדים לחוזה, לדאוג לאכיפתו וביצועו, ובמקרה הצורך להבטיח סעדים לצד הנפגע כתוצאה מאי קיום החוזה. 

הסעדים העיקריים  כוללים: אכיפת החוזה, פיצויים בגין הפרת החוזה, ביטול החוזה, הכרזה על בטלות החוזה (סעד של ביטול החוזה מעניק אפשרות לצד הנפגע לבצע פעולה של ביטול החוזה, ואם לא יעשה כן החוזה ימשיך להתקיים. לעומת זאת הכרזה על בטלות החוזה משמעה כי החוזה אינו קיים, אינו תקף, ואין בכלל מה לבטל).

באופן כללי ניתן לומר, כי את רשימת הסעדים אותם ניתן לתבוע בגין הפרת חוזה ניתן לשאוב הן מהחוזה עצמו והן מחוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה). כמו כן חשוב לדעת כי ניתן בתביעה אחת לתבוע את מרבית הסעדים במקביל, בהשלמה או לחילופין.

לגבי הפרת חוזה ע"י קבלן בעסקאות של דירות חדשות , בנוסף לסעדים הכלליים כאמור לעיל, ניתן לדרוש מהקבלן לתקן ליקויי בניה , אשר התגלו בדירה, במועדים הקבועים בחוק ו/או לשלם פיצוי כספי.

מהן ההוצאות הכספיות?

שכר טרחת עורך דין

לרוב, במעמד פתיחת התיק אצל עורך דין מתבקש הלקוח לחתום על הסכם שכר טרחה בגין השירותים המשפטיים. רצוי לברר מראש מהו שכר הטרחה אותו תידרש לשלם בבוא העת, וכן לקבוע מראש מה יהא שכר הטרחה במקרה  של הפסקת טיפולו של אותו עורך הדין לפני סיום ההליך. לגבי ערעורים –רצוי לסכם מראש מה יהיה גובה שכר טרחה נוסף עבור ערעור.

שכר טרחת עורך דין בעניין תביעה בגין הפרת חוזה נתון למו"מ בין עורך הדין והלקוח. מס' אפשרויות לתשלום שכ"ט עו"ד מפורטות להלן:

      1)         שכר הטרחה  יקבע כסכום חד פעמי עבור כל ההליך המשפטי, וישולם מראש עם תחילת מתן השירות המשפטי ללקוח.

      2)         שכר הטרחה יקבע  עבור כל פעולה ופעולה אשר תידרש בתיק, וישולם במקביל לביצוע הפעולות השונות.

      3)          שכר הטרחה יקבע כסכום חד פעמי, אך ישולם בתום ההליך המשפטי לאחר קבלת הסעד ו/או הפיצוי המבוקש.

      4)         שכר הטרחה ישולם בתום ההליך המשפטי כפי שיקבע ע"י בית המשפט בפסק הדין.

      5)         שכר הטרחה ישולם באחוזים מסכום הסעד ו/או הפיצוי שיפסק בסוף ההליך המשפטי, ומקובל לקבוע את האחוזים כדלקמן: 

                  א)                 15% - במקרה של פשרה לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט.

                  ב)                  17.5% - מכל סכום במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט, ולפני הדיון בבית

                                       המשפט בערכאה ראשונה.

                   ג)                  20% - מכל סכום שייפסק לטובתך בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט בערכאה  ראשונה, ללא כל קשר לתוצאות הערעור.

                                       הוצאות שונות

במהלך ניהול התביעה יידרש הלקוח לשאת בכל ההוצאות הנלוות להליך, כגון: הוצאות איסוף חומר אשר עשוי לסייע בתביעה, חוות דעת מומחה, תשלום עבור עדות מומחה בבית המשפט, תשלום מחצית שכרו של מומחה מטעם בית המשפט  (במקרה הצורך) וכיו"ב.

 
 
 
 בניית אתריםבניית אתרים 
טניה לוין -כפיר ושות' משרד עורכי דין, נוטריון וגישור. דרך אלנבי 12 חיפה, טלפון : 052-2474316